ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ

 

 

 

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹੇਬ ਮੇਂ ਬਾਬਾ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤੇ ਹੁਏ